Přijímačky na VŠ

Aktuální k: 25.07.2024

Chcete ucházet o studium na vysoké škole (v bakalářském nebo v magisterském studijním programu) a zajímá vás, co obnáší přijímačky na VŠ? Podmínkou pro studium na VŠ je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati také uchazeči, kteří nedosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání na konzervatoři.

Legislativně je segmet vysokého školství v ČR upraven zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dalšími právními a metodickými předpisy.

Vysoké školy nebo jejich fakulty si samy stanovují podmínky přijetí ke studiu týkající se např. určitých znalostí, schopností nebo nadání. Podmínkou pro přijetí na VŠ také může být prospěch ze střední školy. Pokud to povaha studijního programu vyžaduje, např. u lékařských, učitelských nebo sportovních programů, může být podmínkou k přijetí i zdravotní způsobilost uchazeče (lékařský posudek od praktického lékaře).

Lhůtu pro podávání přihlášek a další podmínky přijímacího řízení mají VŠ povinnost zveřejnit s alespoň čtyřměsíčním předstihem. Pokud se na VŠ konají přijímací zkoušky, zveřejní VŠ také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení. Na VŠ se nekonají jednotné testy na přijímačky, jako je tomu u středních škol.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Proti rozhodnutí se uchazeči mohou odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení rektorovi VŠ. V případě přijetí má uchazeč právo se zapsat ke studiu dle instrukcí a ve lhůtě dané VŠ.

Přihláška na VŠ

Podáním přihlášky začíná proces přijímání na VŠ. Přihlášky na VŠ se většinou podávají elektronicky. Do přihlášky na VŠ uchazeč povinně uvádí následující: jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu na území ČR (popř. bydliště mimo území ČR; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství).

Přihlášky na VŠ se podávají zpravidla do konce února, v březnu nebo i v dubnu. U uměleckých oborů je to ale dříve, už do konce listopadu. Soukromé školy mají zase lhůtu delší, např. až do září. Záleží na konkrétní VŠ i fakultě. Za podání každé přihlášky na VŠ se platí poplatek okolo 700 nebo 800 Kč. Poplatek musíte uhradit do stejného data, jako je podání přihlášky. Většinou jsou při podání přihlášky zároveň generovány i údaje k platbě poplatku.

přijímačky na VŠ

Kdy jsou přijímačky na VŠ

Přijímačky na VŠ probíhají v průběhu května a června. Vždy záleží na konkrétní VŠ, fakultě a studijním programu.

Jak probíhají přijímací zkoušky na VŠ

V některých případech ani přijímačky na VŠ probíhat nemusí. Záleží na podmínkách přijetí, které si vždy pečlivě nastudujte. Při splnění daných kritérií může být uchazeč přijatý na VŠ bez přijímacích zkoušek. To se hodně liší obor od oboru. Předem upozorňujeme, že na stránkách některých VŠ i jednotlivých fakult jsou informace poměrně nepřehledné, obrňte se tedy trpělivostí. Mnohé fakulty také pořádají přípravné kurzy k přijímačkám na VŠ, které doporučujeme absolvovat. Někdy je možné si stáhnout i vzorové testy z minulých let.

Znalosti VŠ většinou ověřují v písemných testech nebo i ústních pohovorech. Někdy si budete muset doplnit znalosti nebo načíst literaturu nad rámec středoškolské látky dle toho, co bude VŠ pro test vyžadovat. U písemných testů si vždy dobře rozvrhněte čas. Při ústním pohovoru se snažte působit přiměřeně sebevědomě, nejtěžší bude zvládnout nervozitu. Hodnotit se bude kromě znalostí také úroveň vašeho projevu.

Přijímačky na VŠ –⁠ další informace
Zpracovávám objednávku