Přijímačky na ZŠ

Aktuální k: 23.04.2024

Máte doma předškoláka a čeká vás zápis na ZŠ? Máme pro vás přehledné informace o všem, co vás čeká.

V České republice je povinností rodičů (zákonných zástupců) posílat děti do školy k plnění povinné školní docházky (dle školského zákona č. 561/2004 Sb.). Právo na bezplatné základní vzdělávání ve veřejných základních školách je garantováno zákonem. Povinná školní docházka trvá 9 let. Povinné je v ČR i předškolní vzdělávání před zahájením povinné školní docházky pro děti, které do začátku školního roku dovrší pěti let (poslední rok v mateřské škole). Přijímačky na ZŠ jako takové se nekonají. Součástí přijímání je zápis na ZŠ, kam se dostaví rodič s dítětem, proběhne nutná administrativa a u dítěte se ověřují základní předpoklady pro školní docházku.

Jaká jsou kritéria pro přijetí na ZŠ

Základní školy na svých webových stránkách většinou v průběhu února a března zveřejňují informace k zápisu, kde uvádí konkrétní data a kritéria, která se budou u zápisu hodnotit. Rodič musí svůj zájem o základní školu potvrdit zasláním přihlášky. Na základě přihlášky je rodič s dítětem pozván k zápisu na ZŠ na konkrétní termín, někdy i hodinu. Kritérium je věk a trvalý pobyt v příslušném školském obvodu základní školy.

Samotný zápis na ZŠ poté probíhá od 1. do 30. dubna kalendářního roku (dle školského zákona, zákon 561/2004 Sb.), v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín zápisu na ZŠ zjistíte na stránkách vybrané školy. V průběhu května se na webu školy zveřejňují výsledky.

Věk

Dětem, které k 31. srpnu před daným školním rokem dosáhnou 6 let, začíná v následujícím školním roce v září povinná školní docházka. To samé platí pro děti, které dostaly v minulém roce odklad povinné školní docházky. Rodiče musí doložit, že díte splňuje kritérium věku. Zpravidla je nutné u zápisu předložit rodný list dítěte.

Spádovost

Děti mají dle školského zákona plnit povinnou školní docházku v tzv. „spádové ZŠ“ ve školském obvodu, kde mají místo trvalého pobytu. Spádové ZŠ a jejich školské obvody zřizují obce (nebo svazky obcí). V praxi to často bývá tak, že když je v obci jedna ZŠ, tvoří školský obvod území obce. Pokud je v obci více ZŠ zřizovaných obcí, stanoví sama obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou.

Ředitelé spádových škol mají povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Např. pro Prahu jsou jako spádové školské obvody pro ZŠ stanoveny konkrétní spádové ulice v dané městské části. Mapu spádových obvodů ZŠ v Praze najdete zde. U zápisu se ověřuje spádovost dle seznamu dětí, pro které je tato škola spádová. Ten škole poskytuje obecní úřad.

Lze přihlásit dítě i na jinou něž spádovou ZŠ?

Ano, je to možné. Rodič může podat více přihlášek do ZŠ, tzn. i do nespádových škol, ale paralelně by měl také podat přihlášku na spádovou ZŠ (tam je jistota přijetí). Pokud je o jakoukoliv ZŠ velký zájem, může se stát, že místa obsadí pouze děti ze spádového obvodu a na ostatní nespádové děti nezbude místo. Někdy musejí školy přistupovat i nepopulárnímu losování ze spádových dětí, když se jich přihlásí více, než je míst v prvních třídách.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou ZŠ, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Jak probíhá zápis do 1. tříd na ZŠ

Zápis na ZŠ trvá pár minut a učitelé při něm hravou a nenásilnou formou ověřují základní předpoklady pro školní docházku. Většinou si s dítětem povídají, požádají ho, aby něco nakreslilo, někdy chtějí slyšet básničku. Učitelé ZŠ mohou dát po zápisu rodiči doporučení, na čem do září zapracovat, např. držení tužky, apod. Neuděláte chybu, když si před zápisem s dítětem zopakujete představení, nějakou básničku, geometrické tvary, směry, barvy nebo počítání do deseti.

zápis na ZŠ

Zápis na ZŠ –⁠ co s sebou

  • občanský průkaz rodiče
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí (ověřte si u své ZŠ, často se podává žádost elektronicky a poté je nutné ji donést vytištěnou s sebou k zápisu)
  • pokud žádáte o odklad: doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

Zápis na ZŠ –⁠ další informace
Zpracovávám objednávku