Testy na přijímací zkoušky

Testy na přijímací zkoušky 2022 / 2023 – nejnovější informace (aktuální k: 01.06.2023)

Cermat testy na přijímací zkoušky obecně

Organizace Cermat každoročně připravuje testy k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky ve 3 verzích pro každý termín přijímacích zkoušek: 2x řádný termín a 1x náhradní termín. Samotné testy neobsahují nic nad rámec učiva základní školy a staví se dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Z každého testu lze získat maximálně 50 bodů. Na vypracování testu z češtiny je stanoven časový limit 60 minut a na test z matematiky 70 minut. Konečný výsledek žáka u jednotné přijímacích zkoušky je poté součet bodů získaných z testu z češtiny a matematiky. Body za špatné odpovědi se nestrhávají a započítává se vždy lepší výsledek z obou termínů přijímací zkoušky.

Cermat testy na přijímací zkoušky

Cermat testy na přijímací zkoušky mají jednotnou strukturu a objevují se v nich vždy podobné typové úlohy. Níže jsou informace o tom, co mohou testy obsahovat z jakých úloh se skládají.

Cermat testy z matematiky obsahují např. úlohy z geometrie, na převody jednotek, úpravu zlomků, slovní úlohy, rovnice, výrazy atd.

V Cermat testech z českého jazyka se většinou setkáte s úlohami, které navazují na výchozí texty. Úlohy z češtiny jsou zaměřeny např. na tvarosloví, pravopis, skladbu, porozumění textu atd.

Úlohy v Cermat testech jsou buď uzavřené s výběrem z možností nebo otevřené, kde se musí odpovědi vypisovat. V matematice jsou specifické konstrukční úlohy na rýsování.

Obecně obsahují Cermat testy úlohy s dvojí funkcí. První je funkce ověřovací, kdy se testuje, zda učivo ZŠ uchazeč ovládá. Druhá je funkce rozlišovací, která díky obtížnosti úloh uchazeče dělí na ty „lepší“ a „horší“. Získat maximum bodů z přijímacích zkoušek je téměř nemožné.

Přijímací zkoušky z matematiky

  • testy z matematiky z roku 2022 ke stažení
  • videorozbor řešení
  • nejtěžší úlohy z roku 2022 a videorozbory řešení

Přijímací zkoušky z českého jazyka

  • testy z českého jazyka z roku 2022 ke stažení
  • videorozbor řešení
  • nejtěžší úlohy z roku 2022 a videorozbory řešeníZpracovávám objednávku